بربری

ساده: 1000 تـ کنجدی: 1500 تـ
سنگک

ساده: 1500 تـ کنجدی: 2000 تـ
لواش(بسته 5 تایی)

ساده: 2000 تـ
زمان تحویل

امروز (دوشنبه)
فردا (سه شنبه)