آموزشی

آموزش و روش پخت نان بربری

آموزش و روش پخت نان بربری
۰۷ تیر ۱۳۹۷
39162 1

طرز تهیه و آموزش پختن نان بربری(barbari) سنتی چگونه است؟ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎن ﻓﺮ ﭘﺰی ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻏﯿﺮ از ﺗﻬﺮان ﻧﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ نان بربری نانی است به طول ۹۰-۷۵ سانتیمتر، عرض ۳۰-۲۰ و ضخامت ۲-۱/۵ سانتیمتر میباشد. سطح نان دارای شیارهای نسبتا منظم با فاصله […]

ادامه مطلب