آموزشی

شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل

شرايط بهداشتی و فنی نانوائی و وسایل
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
10279 0

شرایط بهداشتی و فنی واحد های تولید نان، وسایل و تجهیزات و کارکنان نانوائی منظور از شرایط فنی، شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان با ویژگیهای لازم، ضروری بوده و شرایط بهداشتی نیز شرایطی است كه وجود آنها جهت تولید نان سالم و بدون آلودگی ضروری است. ساختمان، وسایل و تجهیزات و کارکنان […]

ادامه مطلب