آموزشی

تخمیر نهایی در تولید نان های مکانیزه

تخمیر نهایی در تولید نان های مکانیزه
۱۳ تیر ۱۳۹۸
7184 0

تخمیر نهایی و اتاق تخمیر و شیار زنی در تولید نان های مکانیزه پس از اینکه چانهها فرم و شکل گرفتند باید در اتاقکهای مخصوص و یا واگنهای تخمیر که با رطوبت و درجه حرارت تنظیم شدهاند، قرار گیرند و بدین طریق تخمیر شده و برسند. هدف از تخمیر نهایی به وجود آوردن خمیر و […]

ادامه مطلب