دانستنی ها

تاریخچه و حکایت نان سنگک

تاریخچه و حکایت نان سنگک
۱۲ آذر ۱۳۹۵
6570 1

داستان اختراع نان سنگک در سرزمين كهن ايران، بر اثر تجربه ها و سليقه ها در طول ساليان دور تاريخ، غذاها و پختني های گوناگونی رسم شده است كه در نزد بسياری از كشورهای ديگر و حتي مردم سرزمين ما، اين غذاها به عنوان غذاهاي ملی و سنتی معروف شدهاند. به ترتیب اهمیت شاطر، خمیرگردان، […]

ادامه مطلب